Gebruiksvoorwaarden website

1. Algemene Overwegingen

Toegang tot deze WEBSITE is afhankelijk van de voorafgaande lezing en aanvaarding door de gebruiker van de bepalingen, voorwaarden, mededelingen, waarschuwingen en andere juridische mededelingen in deze clausules.

De toegang tot en het daaropvolgende gebruik van de WEBSITE door de gebruiker impliceert een uitdrukkelijke, volledige en onvoorwaardelijke overeenstemming met alle inhoud ervan. De gebruiker verklaart meerderjarig te zijn en voldoende rechtsbevoegdheid te hebben om aan deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn. Evenzo aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de toegang tot en het gebruik van deze WEBSITE, van zijn diensten en de inhoud van deze diensten zijn/haar enige en exclusieve verantwoordelijkheid is.

Toegang tot het portaal via het URL-adres https://www.ulmapackaging.nl/ is gratis voor Gebruikers en het bekijken ervan vereist geen voorafgaand abonnement of registratie.

Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de inhoud van deze Algemene Voorwaarden voor browsen, dient hij/zij deze WEBSITE te verlaten en zich te onthouden van toegang tot of gebruik van de aangeboden diensten.

De WEBSITE biedt toegang tot een breed scala aan functies en inhoud voor zijn bezoekers en gebruikers: bedrijfsinformatie; vacatures; mensenbeheer; nieuwszender; klantenservice; onder andere.

Verbindingen met andere WEBSITES en het gebruik ervan door de gebruiker zijn onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden die door deze WEBSITES worden vereist. Elk ongeoorloofd gebruik is uitdrukkelijk verboden.

ULMA Packaging, S. Coop. kan op elk moment de configuratie, de servicevoorwaarden en hun inhoud wijzigen, en ze ook verwijderen, beperken of tijdelijk of permanent opschorten, of de toegang ertoe verhinderen, de gebruiker op de hoogte stellen van deze wijziging, mits de omstandigheden dat doen toestaan, door ze op elk van de WEBSITES te publiceren.

 

2. Identiteit van de eigenaar van de Website

De identificatiegegevens voor de entiteit die verantwoordelijk is voor https://www.ulmapackaging.nl/ zijn als volgt:

ULMA Packaging, S. Coop.
Barrio Garibai 28
20560 Oñati (Guipúzcoa)
Ingeschreven in het register van Baskische coöperaties in folio 2359 - belastingnummer: F-75058347 - belastingnummer: ESF - 75058347

Vertegenwoordig in Nederland door

ULMA Packaging BV
Tiendweg 1
4131MC Vianen
Ingeschreven onder KVK nummer 24336045 - belastingnummer NL 810852913B01

Hierna ULMA PACKAGING

 

3. Rechten en plichten van de dienstverlener

Als dienstverlener verbindt ULMA PACKAGING zich ertoe de op deze WEBSITE aangeboden diensten te leveren, de geheimhouding van alle communicatie met de gebruiker efficiënt te garanderen en te reageren op eventuele klachten.
In het geval van onderhoud, reparatie, update of verbetering van de diensten, heeft ULMA PACKAGING het recht om de toegankelijkheid van deze WEBSITE tijdelijk op te schorten, zonder voorafgaande kennisgeving, en behoudt zich het recht voor om de diensten te verlenen of te annuleren, onverminderd welke het zal ernaar streven gebruikers te informeren wanneer de omstandigheden dit toelaten.

Gebruik van diensten en/of gegevens en/of informatie die via deze WEBSITE aan gebruikers worden verstrekt, is op eigen risico van de gebruiker.

ULMA PACKAGING geeft geen enkele garantie, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, voor de aangeboden informatie of diensten, anders dan die garanties die wettelijk moeten worden verleend of die uitdrukkelijk worden beschreven in een overeenkomst tussen dit bedrijf en de gebruiker.

ULMA PACKAGING geeft geen garantie voor de inhoud die, in voorkomend geval, door derden wordt verstrekt, noch voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid, geschiktheid of geschiktheid van enige informatie die wordt verstrekt voor de website en wordt gebruikt door andere gebruikers of personen.

De intellectuele eigendomsrechten op deze WEBSITE behoren toe aan ULMA PACKAGING. De exclusieve rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie behoren toe aan het bovengenoemde bedrijf.

 

4. Rechten en plichten van de gebruiker

De gebruiker dient te allen tijde rechtmatig gebruik te maken van de diensten van deze WEBSITE, in overeenstemming met de geldende wetgeving en met inachtneming van de intellectuele eigendomsrechten van ULMA PACKAGING of derden.

De gebruiker garandeert daarom dat alle activiteiten die hij/zij uitvoert via deze WEBSITE de wet, de goede zeden, de openbare orde en de goede gebruiken zullen respecteren en in geen geval de goede naam en het commerciële imago van ULMA PACKAGING, andere WEBSITE-gebruikers of derden.

De gebruiker zal de door ULMA PACKAGING aangeboden diensten niet gebruiken om enige handeling uit te voeren die de inhoud beschadigt of wijzigt of die de goede werking van de WEBSITE verhindert, en zal zich onthouden van het overdragen van elementen die computervirussen kunnen bevatten of die schade kunnen toebrengen aan, interfereren met of deze WEBSITE geheel of gedeeltelijk onderscheppen en de e-mail van andere gebruikers in te grijpen of te wijzigen.

De gebruiker is exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij invoert, om welke reden dan ook, daarom behoudt ULMA PACKAGING zich het recht voor om de toegang tot deze WEBSITE te weigeren indien valse of onjuiste informatie wordt verstrekt.

 

5. Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de werking van de website en haar diensten

ULMA PACKAGING garandeert niet de beschikbaarheid en het continu functioneren van de WEBSITE of de informatie, inhoud, software, materialen of producten die erop zijn opgenomen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Bijgevolg is het vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor elke vorm van schade of schade die voortvloeit uit het gebrek aan beschikbaarheid of het blijven functioneren van de WEBSITE en zijn diensten en het nut dat gebruikers mogelijk aan deze WEBSITE hebben toegeschreven.

In elk geval zal ULMA PACKAGING haar best doen om de beschikbaarheid van deze WEBSITE te behouden.

Evenzo is ULMA Packaging niet aansprakelijk voor beveiligingsfouten of tekortkomingen die zouden kunnen worden veroorzaakt door het gebruik, door de gebruiker, van een verouderde of onveilige versie van een browser, noch voor de activering van opslagapparaten voor gebruikersidentificatiewachtwoorden of codes die zijn geregistreerd in de browser, of enige schade, fouten of onnauwkeurigheden die zouden kunnen voortvloeien uit de storing.

ULMA PACKAGING heeft alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van door de gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen.

Hoewel ULMA PACKAGING passende maatregelen heeft genomen om de veiligheid in dit opzicht te waarborgen, controleert of garandeert het niet de afwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud van deze WEBSITE die wijzigingen kunnen veroorzaken aan het computersysteem van de gebruiker (software en hardware) of de elektronische documenten en bestanden die erop zijn opgeslagen.

ULMA PACKAGING is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid voor elke vorm van schade of schade als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de inhoud die wijzigingen zou kunnen veroorzaken aan het computersysteem, elektronische documenten, bestanden, enz.

De gebruiker aanvaardt dat deze WEBSITE te goeder trouw is gecreëerd en ontwikkeld door ULMA PACKAGING, met informatie uit interne en externe bronnen, en in zijn huidige staat aan gebruikers wordt aangeboden, mogelijk met onnauwkeurigheden of drukfouten. Bijgevolg ontslaat de gebruiker ULMA PACKAGING van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de betrouwbaarheid, bruikbaarheid of valse verwachting die deze WEBSITE kan wekken tijdens het browsen.

 

6. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten op de inhoud van deze WEBSITE behoren toe aan ULMA PACKAGING, met uitzondering van de bedrijven waarmee ULMA PACKAGING een contract heeft gesloten voor de levering van inhoud, en worden beschermd door nationale en internationale intellectuele en industriële eigendomsregels.

Alle inhoud van de WEBSITE (inclusief, maar niet beperkt tot, databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, kaarten, grafieken, frames, banners, software en de verschillende broncodes, audio en video) zijn eigendom van ULMA PACKAGING , of zijn leveranciers van inhoud, die in het laatste geval door hen in licentie zijn gegeven of zijn overgedragen, en worden beschermd door nationale en internationale voorschriften voor intellectuele en industriële eigendom, en kunnen niet worden onderworpen aan latere wijziging, kopie, wijziging, reproductie, aanpassing of vertaling door de gebruiker of derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun eigenaars. De compilatie (d.w.z. de verzameling, het ontwerp, de opstelling en de montage) van alle inhoud op de WEBSITE is het exclusieve eigendom van ULMA PACKAGING.

Alle software die wordt gebruikt bij het gebruik en de ontwikkeling van de WEBSITE is eigendom van ULMA PACKAGING of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door nationale en internationale industriële en intellectuele eigendomsrechten.

De handelsmerken, tekens, onderscheidende tekens of logo's van ULMA PACKAGING die op de WEBSITE verschijnen, zijn eigendom van GRUPO ULMA, S. COOP., en zijn naar behoren geregistreerd of zijn bezig met registratie. De namen van andere producten, diensten en bedrijven die op deze WEBSITE verschijnen, kunnen de handelsmerken zijn van hun respectieve en legitieme eigenaren.

Het ter beschikking stellen en gebruiken van databases, afbeeldingen, tekeningen, grafische afbeeldingen, tekstbestanden, audio, video en software die eigendom zijn van ULMA PACKAGING, die zich op de WEBSITE bevinden, houdt in geen geval de overdracht van hun eigendom in of het verlenen van een recht van gebruik ten gunste van de Gebruiker.

Gebruikers die deze WEBSITE bezoeken, mogen de bovengenoemde items niet kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, reproduceren, publiceren, overdragen of verkopen of nieuwe producten of diensten creëren die voortkomen uit de verkregen informatie.

Voornoemde items mogen alleen worden weergegeven en gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik door de gebruiker, zonder dat dit zich uitstrekt tot derden of entiteiten.

In het geval van afbeeldingen of ontwerpen die op deze WEBSITE verschijnen die eigendom zijn van samenwerkende bedrijven van ULMA PACKAGING, zijn deze voorwaarden, tenzij anders overeengekomen, ook van toepassing.

Elke wijziging van deze WEBSITE door de gebruiker die de inhoud kan beïnvloeden, zoals links of iets dergelijks, is strikt verboden.

ULMA PACKAGING zal ervoor zorgen dat de inhoud van deze WEBSITE niet pornografisch, xenofoob, discriminerend, racistisch, lasterlijk is of geweld aanmoedigt. Het streeft er ook naar om elke omstandigheid te vermijden die schadelijk kan zijn voor gebruikers.

 

7. Hypertext links

Het is niet mogelijk om een link naar deze WEBSITE vanaf een andere WEBSITE tot stand te brengen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. Inhoudssyndicatie is verboden, tenzij anders overeengekomen tussen de oorspronkelijke website en de bestemmingswebsite. De gebruikers of eigenaren van andere websites die een hyperlink (hierna link) naar deze WEBSITE willen maken, moeten ervoor zorgen en zich ertoe verbinden de regels van ULMA PACKAGING te respecteren.

Deze regels bestaan uit (i) geen links naar andere pagina's of subpagina's dan de homepage van ULMA PACKAGING, (ii) geen valse, onnauwkeurige, onjuiste of misleidende verklaringen naast de link, of verklaringen die in strijd zijn met de wet , moraal of goede gebruiken; (iii) het niet opnemen van enig handelsmerk of teken dat onderworpen is aan bescherming anders dan de URL van de Website, (iv) geen links tot stand brengen met pagina's die inhoud, verklaringen of propaganda bevatten van een racistische, xenofobe, pornografische, verheerlijking van terrorisme of schending van menselijke rechten van aard zijn of die, in het algemeen, de reputatie of het imago van ULMA PACKAGING of haar klanten kunnen schaden.

Indien deze WEBSITE links bevat naar andere websites die niet door ULMA PACKAGING worden beheerd, verklaart dit bedrijf dat het geen controle over deze sites kan uitoefenen en evenmin verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. Alle links die deze WEBSITE kan bevatten, worden uitsluitend ter informatie aangeboden, zonder enige goedkeuring van hun inhoud, eigenaren, aangeboden diensten of producten. Het opnemen van links naar andere websites impliceert niet dat ULMA PACKAGING de inhoud van deze websites promoot, garandeert of aanbeveelt.

In elk geval zal ULMA PACKAGING worden ontslagen van elke aansprakelijkheid in verband met de diensten die door dergelijke derden worden geleverd in het geval van claims of eisen van welke aard dan ook die met betrekking tot hen worden ingediend.

 

8. Bescherming van persoonsgegevens en cookiesbeleid

U kunt toegang krijgen tot alle relevante informatie hierover in het gegevensbeschermings- en cookiebeleid.

 

9. Nietigheid en onwerkzaamheid van de clausules

Indien een clausule van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid of onwerkzaamheid alleen gevolgen voor de bepaling of een deel daarvan die nietig of onwerkzaam is, terwijl de rest van de Voorwaarden geldig blijft, en met de betreffende bepaling, of een deel daarvan, als uitgesloten worden beschouwd, tenzij dit, omdat het essentieel is voor deze Voorwaarden, deze volledig zou beïnvloeden.

 

10. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en beheerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Voor elk geschil dat voortvloeit uit het bestaan, de toegang tot, het gebruik of de inhoud van deze Algemene Voorwaarden, onderwerpen zowel de gebruiker als ULMA PACKAGING zich aan de exclusieve jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken van de stad Bergara (Guipúzcoa), waarbij uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van hun recht op andere jurisdictie.